کاپیتال مارکس و ما روشنفکرانِ “جهان سومی”، حمید فروغ

بیش‌از پنج دهه پیش ایرج اسکندری با توانایی و صرف سال‌هایی از عمرش کتاب “سرمایه”‌ی مارکس را ترجمه کرد و جلد اول آن را چند سال قبل از انقلاب اسلامی بوسیلۀ حزب توده در اختیار “مارکسیست‌های” ایران و افغانستان گذاشت.

بیشتر بخوانید