بپاخیزید فرزندان میهن، روز سرفرازی فرا رسیده‌!

مناسبتی مانند «پنج دی» در پیش است و ما هنوز نمیتوانیم از این عادت انتشار مطالب «بی ربط» دست برداریم! کاملا بدون مناسبت من به یاد سرود ملی فرانسه (مارسییز) افتادم، که چند خط آن را اینجا با یک ترجمه

بیشتر بخوانید