زمانی بود که ایرانی با عزت و احترام به انگلستان میرفت

الان جوان ایرانی همه سرمایه اش را میدهد دست یک قاچاقچی و با هزاران خطر و مصیبت و تحقیر و بدبختی از راه کوه و دریا و قایق و پیاده خودش را به انگلستان میرساند که بتواند زندگی کند.بتواند نفس

بیشتر بخوانید