چه غمی دارد «لردگان»؛ امروز اگر روز فریاد نیست، پس کی باید زنده بودن خویش را ثابت کنیم!؟

بر ما چه گذشته است؟ چگونه بر این تباهی بی پایان، بر این ذره ذره به یغما رفتن مام میهن، لب فرو بسته ایم و سکوت کرده ایم!؟ آیا زمان آن نرسیده است که نقطه پایانی باشیم بر نام کثیف

بیشتر بخوانید