شکست طرح آزمایشی «لبیک یا مجتبی»

در زمان شاه درآورده بودند که یک روز تابستان خانم جوان و زیبایی که می‌خواست برود خیابان آریامهر، از راننده تاکسی که برایش ترمز کرده بود می‌پرسد «آریامهر می‌خوره؟». راننده چشمش به سینه باز خانم، گفته بود «چرا آریامهر بخوره؟ خودم می‌خورم!».

بیشتر بخوانید