سقوط آزاد قیمت نفت

جنگ نفتی عربستان سعودی علیه روسیه پس از اینکه مسکو از کاهش تولید نفت خودداری کرد موجب سقوط آزاد قیمت نفت شد. عربستان کسری بودجه دارد. انتظار دارد روسیه و دیگر کشورهای صادرکننده تولید خود راکاهش دهند ، به طوری

بیشتر بخوانید