پیام دختر معترض عراقی به زبان فارسی به خامنه ای و قاسم سليماني

این پیام را به رژیم ایران می دهیم، کشور ما را رها کنید، ما شما را در کشور خود نمی خواهیم ، ما با مردم ایران هیچ مشکلی نداریم، ما مردم ایران را دوست داریم.

بیشتر بخوانید