اشتباه استراتژیک غرب در نیم قرن اخیر: پذیرش مکانیسمهایی که رفتار تاکتیکی را تحمل و حتی تحمیل میکنند!

چون خوانندگان ممکن است این حرف را از یک شناسه مجازی به اندازه کافی جدی نگیرند من از شخصیتی که الهام بخش این شناسه است شاهد میآورم: یک مصاحبه با فیلد مارشال مونتگومری، فرمانده مهمترین عملیات عصر جدید (باز پس

بیشتر بخوانید