فیزیولوژی بدن انسان

در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است:

هیچیک از فرزندان آدم نیست مگر انکه در بدن او دو رگ هست: یک رگ در سرش که “خوره” را بحرکت در می آورد و رگ دیگر در بدنش “پیسی” را بحرکت در می آورد.

بیشتر بخوانید