فرقه رجوی نیروی نیابتی رژیم آخوندی است

فرقه کثیف رجوی به هیچ اصول و پرنسیپی پایبند نیست. این فرقه جنایتکار بارها ثابت کرده که از سوی رژیم نیابت دارد تا علیه مخالفان رژیم توطئه کند. بر اساس توئیت خانم دریا صفائی، این فرقه به محض باخبر شدن

بیشتر بخوانید