زنان، از انقلاب مشروطه تا انقلاب سفید-3

خانم فخرآفاق پارسا (مادر شادروان فرخ رو پارسا وزیر علوم در دوران قبل از انقلاب که توسط خلخالی اعدام گردید)  در شرح‌حال خود نوشته است‌ «من پنهان از پدرم به مدرسه می‌رفتم.مادرم می‌دانست و به من هم کمک می‌کرد.اما فلسفهء

بیشتر بخوانید