یک دست لنگ دستکش و یک دست باند ماسک

رقصی چنین میان حرمهایم آرزوست اما حتی چنین رقص آزادی هم باید صبر کند تا داغ دل ایرانیان کمی کاهش یابد و دلیلی برای شادی باشد. این چالش رقص دیگر یعنی چه؟ رقص و شادی باید دلیلی داشته باشد. خوب

بیشتر بخوانید