اینکه آخوندها اینقدر از فدک می گویند، ماجرایش چه بود؟

فدک اسم روستای بسیار پر آب و درختی بوده در نزدیکی مدینه. این منطقه کلا متعلق به یهودیان بود که با زحمت و کوشش آنجا را آباد کرده بودند سپاه محمد مثل داعش امروزی به روستاها و هرجا که آبادی

بیشتر بخوانید