غروب هلال شیعی

از نظر یک انسان عاقل و منطقی، خرافات چه از نوع بوداییسم باشد، چه مسیحیت و یا یهودیت و چه اسلام و چه بهائیت همگی خرافات است. اما تا زمانی که آن بخش از شیعیان مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنند و توی مساجد و حسینیه ها هر چه دلشان خواست توی سر خودشان بزنند، اشکالی ندارند.

مشکل از آنجایی شروع میشود که یک اقلیت شیعه که هم پول دارد و هم نیروی نظامی دارد و هم باورهای انقلابی و تروریستی دارد، آن اکثریت جامعه شیعیان را به گروگان گرفته است.

بیشتر بخوانید