دستگیری دو ایرانی موفق! در هلند

چند ماه پیش تلویزیون اینترنشنال برنامه ای داشت که میرفت سراغ ایرانیان موفق در اروپا و امریکا و با آنها گفتگو میکرد و زندگینامه و مسیر موفقیت آنها را شرح میداد. در یکی از این قسمتها رفته بود سراغ یک

بیشتر بخوانید