7 اثر احتمالی ماندگار COVID-19 بر اقتصاد

دقیقاً از یک ماه پیش ، بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی میکردند که این بیماری باعث سقوط تجارت چین میشود و درنتیجه رشد اقتصاد جهانی کند خواهد شد بطوریکه رشد اقتصادجهانی به 5.3 درصد تنزل خواهد کرد. اکنون که مشکلات

بیشتر بخوانید