عمامه پرانی نسل جوان نه تنها قابل نکوهش نیست، بلکه باید ستایش شود!

اخیرا چند کلیپ در فضای مجازی پخش شده است که عده ای از نوجوانان دلیر ایرانی عمامه از سر آخوند برمیدارند و این حرکت نمادین و زیبا که براستی قابل ستایش است را عده ای نادان و ابله نکوهش میکنند

بیشتر بخوانید