معجزه امام حسن عسگری

احمد ابن اسحاق از ارادتمندان امام حسن عسگری به خدما ان امام بزرگوار رسید و عرض کرد:

قربانت گردم، مطلبی در خاطر دارم و به خاطر آن غمگین هستم، می خواستم از پدرتان بپرسم، توفیق نیافتم، اکنون می خواهم از شما بپرسم.
امام حسن: آن مطلب چیست؟
احمد بن اسحاق: ای مولای من، راویان از پدران شما برای ما نقل کرده اند که: خوابیدن پیامبر بر پشت است، مؤمنان به طرف راست می خوابند، و منافقان به طرف چپ می خوابند، و شیطانها به رو و دمر می خوابند.
امام حسن: این روایت درست است.
احمد بن اسحاق: ای مولای من! هرچه می کنم که در طرف راست بخوابم، نمی توانم و خوابم نمی برد.
احمد می گوید: امام حسن عسگری(ع) پس از ساعتی سکوت فرمود:

بیشتر بخوانید