سلام دیوارنورد، سلام ماله کش، سلام عباس!

عباس عبدی را همه ما فرزندان پس انقلاب خوب میشناسیم؛ فردی که عصاره مبارزات سیاسی اش دیوارنوردی و فتح سفارت آمریکا و بدبخت کردن چند نسل است، دیروز درافشانی کرده است که شاید زدن مادر ستار بهشتی، کار مخالفان حکومت

بیشتر بخوانید