ولد چموش، سرخوش از کشتار ۸۸ و دی ۹۶ و آبان ۹۸، آیت الله شده بودی که ورق به شبی برگشت، حرام زاده!

سال ۸۸ تازه سر از تخم درآورده بودی و سرمست از پیروزی مموتی، خواب خلیفه سوم شدن می دیدی. زمان گذشت و تو ولد چموش به همراه طائب ها و سلیمانی ها و همدانی تا توانستید مردم را کشتید؛از کشتار

بیشتر بخوانید