تحریمی در کار نیست صادرات انرژی عادی است (محمد حسین ادیب)
از محمد حسین ادیب

به گزارش اوپک ایران در ماه گذشته ٢ میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه نفت تولید کرده است طی ٢٠ سال گذشته تجربه نشان داده آمار اوپک از تولید نفت ایران ،وثیق ترین منبع است مطلب فوق چگونه قابل راستی آزمایی

بیشتر بخوانید