مجتهدی که زن اصفهانیش حالش را گرفت

یکی از آخوندهای بزرگ شیعه شخصی بوده به نام صاحب بن عباد.

حالا شما به نامش فقط دقت کنید ببینید این کجایش ایرانی بوده؟

این حضرت آقا وزیر آل بویه بوده و آخوندها معتقدند که او بود که مذهب مردم اصفهان را از سنی به شیعه برگرداند. در کتابهای آخوندها او ملقب است به صاحب.

بیشتر بخوانید