روی گردانی تاریخی مردم شیلی از چپ ها

طبق گزارش نیویورک تایمز مردم شیلی به چپگراها پاسخ منفی دادند. لینک امریکای لاتین لانه چپ های فسیل و فاسد است. تقریبا درهمه کشورهای بدبخت و بیچاره امریکای لاتین حضور قوی احزاب چپ را می توان دید. هرجا چپ ها

بیشتر بخوانید

نتیجه رفراندوم: مردم شیلی به تغییر قانون اساسی «آری» گفتند

حدود ۸۰ درصد واجدان شرایط رأی دادن در شیلی به تغییر قانون اساسی به‌ عنوان یکی از عوامل تشدید نابرابری در این کشور که از دوران ژنرال آگوستو پینوشه باقی مانده، «آری» گفتند.

بیشتر بخوانید