پیروزی نو مشروطه خواهان ایرانی؛ اینبار به جای شیخ فضل الله نوری نعش خامنه ای بر دار آونگ خواهد شد!

خامنه ای و اوباش اطرافش این روزها مدام از فواید حجاب اجباری سخن می گویند و روزی نیست که اراجیف ایشان در مطبوعات و صدا و سیمای رژیم بولد نشود؛ اما براستی چرا دیگر این حرف ها خریداری ندارد!؟ رهبر

بیشتر بخوانید

شیخ فضل الله نوری هم ملت را “خس و خاشاک” (+ بی پدرهای ناپاک) نامیده بود!

منبع: کتاب جمعه شماره ۳۱- ۲۸ فروردین ماه ۱۳۵۹ نتیجه گیری منطقی: چون “نظام” حداقل علنی ملت را “بی پدرهای ناپاک” ننامیده پس امید به اصلاح است!“است” را به سیاق دکتر صادق زیبا کلام بخوانید.

بیشتر بخوانید

ماجرای میدان توپخانه

خلاصه آنکه مشروطه خواهان را در میدان قطعه قطعه کردند و نعش پاره پاره آنها را به درخت آویزان کردند. یکی از یاران شیخ فضل الله در میدان توپخانه به بالای منبر رفت و فریاد زد:

بیشتر بخوانید