مجتهدی که پوست خودش را می کَند و در کیسه میریخت

واقعا این آخوندها در مزخرف گویی و توهین به شعور مخاطبانشان نظیر ندارند. این جماعت با گفتن این مزخرفات قصد دارند اختیار تعقل و اندیشیدن را از پیروانشان سلب کنند.

حتما شما هم اون آخوند احمق و ابلهی که رضا شاه در صحن حضرت معصومه قم کتک زد را می شناسید. نامش شیخ عباس قمی بود.

بیشتر بخوانید