شتیله گیری امام معصوم از مردم بدبخت

حسن بن علی بن زیاد، معروف به وشاء پارچه فروش بود، می گوید: در سفری به خراسان رفتم وهمراه خودم متاعی بود، در میان آن پارچه گلدار در یکی از بغچه ها وجود داشت، که خودم از آن اطلاعی نداشتم،

بیشتر بخوانید