جواب رقصیدن گلوله است؟

حکومت روضه خوان ها در رشت به دختران و پسرانی که در خیابان شادی میکردند و می رقصیدند با گلوله جنگی شلیک کرد! ما می دانیم که شما با شادی و رقص مخالفید اما آیا جواب پاسخ رقصیدن گلوله است؟؟

بیشتر بخوانید