یعنی در میان فعالان سیاسی فقط فرهاد مشرق زمینی و مجتبی واحدی و کورش عرفانی می فهمند که ما در جنگ هستیم؟

در این دو ماهی که از حملات شیمیایی ادامه دار اسید پاش ها به مدارس دخترانه گذشته است، هیچکدام از این بیانیه نویس ها و منشور سازان و قانون اساسی نویسان که فقط دلشان خوش است برای پس از براندازی

بیشتر بخوانید