مجتهدی که خواب دید پنج تن آل عبا را دارد لگد می زند!

این آخوندهای کره خر در مزخرف گویی و یاوه بافی و حرف مفت زدن بی نظیرند.

مثلا وقتی میخواهند برای خودشان یا یکی از همپالی کهایشان تقدس آفرینی کنند آنچنان یک مسئله ساده و پیش پا افتاده را رنگ و لعاب تقدس می دهند که انگار این اتفاقات فقط برای روحانیون معظم رخ میدهد و بقیه مردم هویج تشریف دارند.

مثلا طرف انگشترش را گم کرده یا الاغش را دزد برده انچنان از این قضیه معجزه خلق می کنند و آنچنان زمین و آسمان را بهم می بافند که گویی اینها تافته جدا بافته هستند. برویم سراغ داستان یکی از همین پدرسوخته های حقه باز:

بیشتر بخوانید