برگی از خاطرات حاج سیاح – سیده علویه

حاج سیاح که زمانی مورد لطف ناصرالدین شاه بود به دلیل آزادیخواهی و نقش او در آوردن سید جمال الدین افغانی به ایران مورد سوء ظن قرار گرفته و به مشهد تبعید شده و پس از چهارده ماه به وی

بیشتر بخوانید