مجتهدی که از اینکه ریش اش را تراشیدند دق کرد و مرد.

مرحوم حاج میرزا عبدالحسین سیّدالعراقین از علما معروف اصفهان در خواب دید که حمام مخروبه ای،  آباد و دایر شده و او در این حمام شست و شو کرده و بیرون آمده و مشغول پوست کندن سیب است و زیر دامنش دو دانه انار پنهان می کند.

کسی را فرستاد تا میرزا محمدتقی نوری که تعبیر خواب می دانست را به منزل او آوردند و تعبیر خواب از وی پرسید. میرزا جواب داد که این خواب را چند تعبیر است:

بیشتر بخوانید