تغییر رفتار رژیم؟ محال است محال

امروز شاهزاده رضا پهلوی با تعدادی از نمایندگان امریکایی جلسه داشت و در پایان جلسه صحبتهایی را مطرح کرد که یک نکته اش بسیار قابل تامل بود. ایشان اظهار داشت که به امریکایی ها گفتم که سیاست تلاش برای تغییر

بیشتر بخوانید