چرا این بار اصلاح طلبان درمورد انتخابات مثل سابق کولی بازی درنمی آورند؟

عرضم حضور شما، از بیست سال پیش یعنی از زمانی که وبلاگ نویسی در بین ایرانیان شروع شد، همیشه نزدیک انتخابات که میشد ما گرفتاری عجیبی داشتیم. فضای مجازی دو قطبی میشد و یک عده صحبت از تحریم انتخابات می

بیشتر بخوانید