سویه اومیکرون: موج جدیدی در راه است، ریسکش اما بیش از مرگ تبعات اجتماعی و اقتصادی است

قبل از هر چیز باید تاکید کنم که نه تنها من، بلکه هیچکس هنوز دقیقا نمیداند این سویه جدید در عمل چه تبعاتی خواهد داشت (تا چند هفته دیگر خیلی چیزها معلوم میشود). آنچه از ابتدای کشفش از نظر تئوریک

بیشتر بخوانید