مرگ بر فلسطین؛ سیرک اپوزیسیون نماهای ۵۷ تی خارج از کشور هیچ شباهتی به مردم معترض داخل ایران ندارند!

شما نگاه کنید این تماشاگرانی که مرگ بر فلسطین سر میدهند، ساکن مذهبی ترین شهر ایران، یعنی مشهد هستند! جمهوری اسلامی اگر در سال ۸۸ وقتی مردم شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران را سردادند، به حرف مردم

بیشتر بخوانید