مجاهدین خلق؛ لاشه بویناکی که هیچکس گردن نمیگیرد!

این روزها عده ای از رفقای سابق خواننده رپ، سروش لشگری، ملقب به هیچکس، در یک تصفیه حساب موسیقیایی رازی قدیمی را فاش کردند تا به محبوبیت این خواننده زیرزمینی سابق ضربه بزنند. در همان ساعات نخستی که وبسایت های

بیشتر بخوانید