مجتهدی که با محمد شاه قاجار عقد اخوت بست

در تهران یک خانواده بزرگ و ثروتمند از سادات وجود دارند که اکثرا لباس آخوندی هم بر تن دارند و فامیلی آنها ” سید اخوی” است. اینها از نوادگان آخوندی هستند به نام حاج سید حسن اخوی. در کتاب اختران

بیشتر بخوانید