مجتهدی که برای خانم بازی از حضرت زهرا کمک گرفت

آخوندها وقتی می خواستند برای زنی بدون حضور شوهرش طلاق را جاری کنند، طبق قوانین مزخرف اسلامی کافی بود دو نفر عادل شهادت بدهند که شوهر آن زن دیوانه است. در اینصورت زن بدون حضور شوهرش میتواند طلاق بگیرد.

آخوندهای پدرسوخته و خانم باز هر یک برای تور زدن آن زن بعد از جدا شدن از شوهر تلاش میکردند. در داستان زیر دعوا بر سر یک زن علویه است. آخوندها به زنی که سیده باشد میگویند علوی یا علویه. ضمنا علویه با الویه اشتباه نشود!

بیشتر بخوانید