نرمش قهرمانانه یا قمبلفنگ حقیرانه؛ این «حسن» کیست که عظما چنین دیوانه اوست؟

کتاب «صلح امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ» در سال ۱۳۴۸ خورشیدی توسط روحانی دوزاری و روضه خوانی به نام سید علی خامنه‌ای به فارسی ترجمه میشود. او‌که در آن سالها حتی برای امرار و‌معاش خود دچار مشکل بود

بیشتر بخوانید

زن بارگی امام حسن

در کتابی خواندم که نویسنده برای زن بارگی امام حسن خواسته بود ماله کشی کند. نوشته بود دلیل اینکه امام حسن زیاد زن داشته این بوده که زنان مدینه خودشان را به او عرضه میکردند چون پیامبر سینه امام حسن را بوسیده بوده و آنها هم میخواستند جای بوسه پیامبر را ببوسند!!!

بیشتر بخوانید