ژئولوژی در مکتب اهل بیت

شخصی به نام ابن تغلب نقل می کند از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم: زمین بر چه استوار است؟ فرمود: بر ماهی! گفتم: ماهی بر چه استوار است؟ فرمود:  بر آب. گفتم:  آب بر چه استوار است؟ فرمود: بر

بیشتر بخوانید