حکومت روضه خوان ها

بقای حکومت روضه خوانها روی دو اهرم قرار گرفته: نیروی سرکوبگر و بزک کردن چهره کریه آنها توسط فکل کراواتی ها.

اهرم اول را فقط با زور و قدرت باید بی اثر کرد و اهرم دیگر را با مداومت در روشنگری.

بیشتر بخوانید

درد دل ملا قربانعلی

اگر حال و حوصله خواندن داستان را دارید. خلاصه ای از حکایتی از کتاب یکی بود یکی نبود جمالزاده را برایتان انتخاب کرده ام که در اینجا میخوانید. جمالزاده با وجودیکه پدرش آخوند باسوادی بود اما در میان نوشته هایش

بیشتر بخوانید