می خواهید بدانید مردم در اوایل انقلاب چگونه فکر می کردند؟

یکی از انها از حکومت خواسته مثل فیدل کاسترو که مخالفانش را نابود کرد قاطعانه و انقلابی رفتار کند و ضدانقلاب را فورا از بین ببرد. این هموطن کفته: زمانی فیدل کاسترو یک سیگار برگ روششن کرد و گفت تا من این سیگار را می کشم و تا قبل از اتمام آن همه مخالفین را بکشید!

بیشتر بخوانید