گزیده‌ای از تقویم رخدادها با نظر به موضوع زنان در هفته‌های نخست پس از انقلاب

ز ۲۵ بهمن تا ۱۷ اسفند ۱۳۵۷، روز برگزاری تظاهرات ۸ مارس در تهران. نگاهی به عنوان‌های رخدادها و برخی اعلامیه‌ها و اظهار نظرها با نظر به موضوع زن در نظامی که تازه داشت شکل می‌گرفت و تشخص خود را با محدود کردن زنان نشان می‌داد.

بیشتر بخوانید