چرا اختلافات بین گروههای سیاسی پایان ناپذیر است؟

بیشتر کشورهایی که دمکراسی محور هستند و یا حتی کشورهایی که در مسیر رسیدن به دمکراسی هستند، دارای احزاب و گرایش های مختلف هستند. مثلا حزب چپ دارند، حزب راست دارند، حزب میانه، حزب سبز و غیره دارند. داشتن گروههای

بیشتر بخوانید