«رقابت سیاسی» در مورد ایران یک مفهوم بی ربط است!

انگیزه این نوشته کوتاه بحث روز (با مثال روز: نسرین ستوده) در مورد «زدن» شخصیتهای «اپوزیسیون» بوسیله جناحهای دیگر است. من البته این کار را غیر عقلانی میدانم، ولی با یک دلیل بنیادی تر: این گونه تکنیکها متعلق به یک

بیشتر بخوانید