ازدواج عروس خانمی که اختیارش دست لات محله بود

خانمی می خواست ازدواج کند، بعد از کلی گفتگو و شرط و شروط، لات محله هم آمد و گفت: من مخالف این وصلت هستم چون اگر این خانم شوهر کنه پس تکلیف ما چی میشه؟ رابطه ما با این خانوم

بیشتر بخوانید