ذهن منظم و ذهن تنظیم شده

برای ما که بیش از دو دهه به مهاجرت ناخواسته تن داده ایم بارها فرصت تامل در تفاوتهای ذهنی خودمان با غربی ها پیش آمده است و ما را به تفکر عمیق فرو برده که چرا غربی ها در مواجهه

بیشتر بخوانید