سپاهیان جنایتکار دیپلمات نما و پناهندگان تقلبی، قاتل مسعودها هستند!

قتل مسعود مولوی در ترکیه باز این سوال تکراری را در ذهنهایمان مطرح میکند که چرا مخالفان حکومت پس از فرار از ایران و رسیدن به ترکیه شروع به حرف زدن میکنند!؟ آن هم در حالیکه ترکیه دستش با نظام

بیشتر بخوانید