نسل کشی علنی؛ دسته های زنجیر زنی در خیابان های اصفهان برای گسترش ویروس کرونا!

دیگر با چه زبانی بگویند میخواهیم شما را نابود کنیم ؟ این کوسپندان بی شرفی که میبینید، این جاهل های ابله، دشمن جان مردم هستند. مداح روانی این دسته کرونا کش! شعار میدهد که ما صاحب داریم و از کرونا

بیشتر بخوانید