فیلم مقابله یک خانم دستفروش در برابر ماموران و کوتاه نیامدن در مقابل تهدیدات آنها

فیلم مقابله یک خانم دستفروش در کرج در برابر ماموران و کوتاه نیامدن در مقابل تهدیدات آنها.

بیشتر بخوانید

ننگ بر ولایت وقیح، خوشنویسی که در سرما دستفروشی می‌کند‎

علی یعقوبی اگرچه به روز شمار شناسنامه ۵۳ ساله است؛ اما رنج روزگار و مشقت دستفروشی چهره این هنرمند خوشنویس دستفروش را تکیده تر کرده است، دستفروشی که با خط نستعلیق زیبا در سنندج مشتریان را به سفارش خوشنویسی فرا

بیشتر بخوانید